Lesson eight

第八课:OoPp/ʃ ʒ tʃ dʒ /

单词表(不包含品牌名和感悟人生部分,以下为必背词汇)

天使:angel/'eɪndʒəl/

桥:bridge/brɪdʒ/

现金:cash/kæʃ/

中国:China/'tʃaɪnə/

教堂:church/tʃɜ:tʃ/

决定:decision/dɪ'sɪʒn/

车库:garage/'gærɑ:ʒ/

绅士:gentleman/'dʒentlmən/

语言:language/'læŋgwɪdʒ/

自然:nature/'neɪtʃə/

奥运会:Olympics/əʊ'lɪmpɪks/

桔子:orange/'ɔ:rɪndʒ/

牛津:Oxford/'ɒksfəd/

太平洋:Pacific/pə'sɪfɪk/

熊猫:panda/'pændə/

意大利面:pasta/'pɑ:stə/

床单:sheet/ʃi:t/

肩膀:shoulder/'ʃəʊldə/

糖:sugar/'ʃʊgə/

电视机:television/'telɪvɪʒən/

宝藏:treasure/'treʒə/

手表:watch/wɒtʃ/

口语句子

As usual.

老样子。

Check it out!

快看!

Every Jack has his Jill.

人人都有自己的另一半。

I'm joking.

我开玩笑呢。

I'm short of money.

我缺钱花。

It is my pleasure.

不客气。

Show time!

演出开始!

The chicken is very cheap.

鸡肉很便宜。


评论

© ... . .- .-. | Powered by LOFTER