Lesson eleven

第十一课:UuVvWw/h θ ð l/

单词表(不包含品牌名和感悟人生部分,以下为必背词汇)

生日:birthday/'bɜ:θdeɪ/

兄弟:brother/'brʌðə/

羽毛:feather/'feðə/

电影,胶片:film/fɪlm/

傻瓜:fool/fu:l/

汉堡包:hamburger/'hæmbɜ:gə/

家:home/həʊm/

医院:hospital/'hɒspɪtl/

房子:house/haʊs/

腿:leg/leg/

狮子:lion/'laɪən/

母亲:mother/'mʌðə/

嘴:mouth/maʊθ/

北方:north/nɔ:θ/

这个:this/ðɪs/

三:three/θri:/

乌干达:Uganda/ju:'gændə/

雨伞:umbrella/ʌm'brelə/

上传:upload/ʌp'ləʊd/

吸血鬼:vampire/'væmpaɪə/

威尼斯:Venice/'venɪs/

签证:visa/'vi:zə/

壁纸:wallpaper/'wɔ:lpeɪpə/

沃里克:Warwick/'wɒrɪk/

电子杂志:webzine/'webzi:n/

口语句子

A little of everything,nothing at all.

浅尝辄止则一事无成。

Don't laughat me.

别笑话我。

Hold on please.

别挂电话。

I can handle this.

我能处理好。

I know nothing about him.

我一点都不了解他。

Let's doit together.

我们一起做吧。

No big deal.

没什么大不了的。

That's all right.

没关系。


评论

© ... . .- .-. | Powered by LOFTER