Lesson twelve

第十二课:XxYyZz/m n ŋ r /

单词表(不包含品牌名和感悟人生部分,以下为必背词汇)

豆子:bean/bi:n/

国王:king/kɪŋ/

功夫:KungFu/'kʊŋ'fu:/

枫树:maple/'meɪpl/

牛奶:milk/mɪlk/

早晨:morning/'mɔ:rnɪŋ/

名字:name/neɪm/

鼻子:nose/nəʊz/

收音机:radio/'reɪdɪəʊ/

彩虹:rainbow/'reɪnbəʊ/

戒指:ring/rɪŋ/

河流:river/'rɪvə/

路:road/rəʊd/

歌手:singer/'sɪŋə/

时间:time/taɪm/

葡萄酒:wine/waɪn/

圣诞节:Xmas/'krɪsməs/

hugs&kisses:XOXO/eksəʊ,eksəʊ/

X光:x-ray/eks'reɪ/

大喊:yell/jel/

瑜伽:yoga/'jəʊgə/

酸奶:yogurt/'jəʊgɜ:t/

禅宗:Zen/zen/

拉链:zip/zɪp/

僵尸:zombie/'zɒmbɪ/

口语句子

Do you like reading?

你喜欢读书吗?

I need some money.

我需要一些钱。

I will be back right away.

我一会儿就回来。

It's along story.

说来话长。

It's never too late tolearn.

活到老,学到老。

Let's sing an English song!

让我们唱支英文歌吧!

Mind your step.

慢走。

Time is money.

时间就是金钱。


评论

© ... . .- .-. | Powered by LOFTER